ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบ “ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล” ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนใหม่


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล” คนใหม่ แทน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคนปัจจุบัน ที่จะหมดวาระในวันที่ 30 ก.ย. 2565

อย่างไรก็ดี ถัดจากนี้จะต้องรอให้ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามก่อน ทางมหาวิทยาลัยจึงจะเผยแพร่มติดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง