ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 204,140.02 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 5,248.24 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 161,602.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 3,385.98 บาทต่อประชากร 

สำหรับ สปสช. จะนำงบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรตามรายการบริการ และยังได้เพิ่มการสนับสนุนบริการใหม่ให้กับประชาชน รวมถึงการเพิ่มการเข้าถึงบริการ เพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพระบบเบิกจ่ายและตรวจสอบ ช่วยลดภาระการส่งข้อมูลของหน่วยบริการด้วย

1