ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผวจ. ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ กสพ.-อบจ. ตั้งอนุกรรมการสุขภาพช่องปาก - ทำ MOU ให้ทันตแพทย์สังกัด สธ. ดูแลทันตาภิบาล สร้างสุขภาพหลังถ่ายโอนฯ


นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี สถ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 เรื่อง “ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)” โดยมีสาระสำคัญคือ ขอให้จังหวัดแจ้งไปยัง อบจ. ที่มีการรับถ่ายโอนภารกิจ และในฐานะประธานกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ให้ดำเนินการใน 2 ประเด็น

ทั้งนี้ประกอบด้วย 1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปาก ภายใต้ กสพ. เพื่อขับเคลื่อนงาน รวมถึงจัดทำแผนการให้บริการสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิแก่ประชาชน โดยที่คณะอนุกรรมฯ ดังกล่าว ควรประกอบด้วย ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตาภิบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป และผู้แทนจากกองสาธารณสุข อบจ.

2. สำหรับ อบจ. ที่ยังไม่มีทันตแพทย์ปฏิบัติงาน ให้จัดทำ MOU เพิ่มเติม กับ สสจ. โดยให้ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลทันตาภิบาลในพื้นที่ ในอัตราส่วนทันตแพทย์ 1 คน ต่อทันตาภิบาลไม่เกิน 3 คน ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2527

อนึ่ง หนังสือฉบับดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่ สธ. ได้ขอความร่วมมือให้ สถ. ประสานกับ กสพ. และ อบจ. ดำเนินตามข้อเสนอจากมติการประชุมของคณะทำงานจัดบริการทันตสาธารณสุข สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยขอให้ กสพ. จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปาก และทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลทันตาภิบาลที่ได้รับการถ่ายโอนไปยัง อบจ. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

1

2