ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ครั้งที่ 1/2567


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ครั้งที่ 1/2567 ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จ. นนทบุรี โดยมี พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สถาบันให้การต้อนรับ

1

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญในพิจารณาคือ ร่างนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567 – 2570) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กำหนดให้มีเป้าหมายความปลอดภัยเป็น National Patient Personnel and People Safety Goals และมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน จากความร่วมมือและการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  2. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ National incidents Reporting and Learning System เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน พื้นที่ส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และระดับประเทศ และ 3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกคน 

4

รมว.สธ. กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสื่อสารและสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณแล้วคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ยังมีมติให้ประเทศไทยขยับล้ำหน้าจาก 2P Safety เป็น 3P Safety และให้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เรื่อง Patient, Personnel and People Safety: 3P Safety ต้องสอดคล้องกับ SDG และนโยบายของ รมว.สธ. ที่คำนึงถึง Safety Health and Well-being ของบุคลากรและประชาชนทุกคนด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567 – 2570)  ที่มุ่งเน้น ผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน หรือ 3P Safety เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับบริการ และประชาชน ได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยจะมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ People Safety Goals หรือ นโยบายความปลอดภัยของประชาชนจากระบบบริการสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่