ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สธ. มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของ สรพ.


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง

นายสันติ พร้อมพัฒน์

นายสันติ กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับความท้าทายของระบบบริการสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ ถือว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจะทำให้งานที่ยากและท้าทายประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยกรอบความคิด ทัศนคติ และอุปนิสัยกล้าเผชิญปัญหาและความท้าทาย พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา ทั้งนี้ มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนมี Growth Mindset และพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งกว่าเดิม เนื่องจากตระหนักดีว่า งานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานที่ทุกคนทำ คือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 สถาบันฯ เป็นองค์กรกลางในการจัดเวทีสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบบริการสุขภาพเกิดความยั่งยืน

1

โดยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA 409 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า 4 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า 4 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน 44 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน 336 แห่ง  สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ 16 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง