ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนั้นมีความผิดตาม "พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560" และ "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ฯ พ.ศ. 2561" ซึ่งมีรายละเอียดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่เอาไว้ โดยมีตัวอย่างดังนี้