ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้จัดทำร่างแนวทาง และไทม์ไลน์ในการจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขในกรณีการจ้างอื่นในสังกัด สธ. โดยประกอบด้วย พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดภายในเดือน ต.ค. 2567

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้ 

พนักงานราชการ

 • เม.ย. 2567 ขอทำความตกลงกับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ตามหนังสือ สป.สธ. ที่ สธ. 0208.04/11785 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2567 
 • พ.ค. 2567 จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข และเสนอปลัด สธ. ลงนาม พร้อมแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคปรับปรุงข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่จ้างอยู่เดิม
 • มิ.ย. - ก.ค. 2567 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติการขอทำความตกลง จากนั้น สป.สธ. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขและแจ้งเวียนหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการ 
 • ส.ค. 2567 หน่วยงานส่วนภูมิภาคส่งข้อมูลแสดงความจำนงเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธาณสุข 
 • ก.ย. 2567 กองบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอปลัด สธ. พิจารณาอนุมัติการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข และเปลี่ยนตำแหน่งในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
 • ต.ค. 2567 หน่วยงานส่วนภูมิภาคดำเนินการต่อสัญญาจ้างตามกรอบรอบที่ 6 ของพนักงานราชการด้วยชื่อตำแหน่งนักสาธารณสุข

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ย. 2566 ทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักสาธารณสุข และแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามหนังสือ สธ. ที่ สธ. 0208.04/ว 671 ลว. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566
 • เม.ย. 2567 จัดทำร่างแนวทางประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข
 • พ.ค. 2567 เสนอร่างแนวทางประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567
 • มิ.ย. - ก.ค. 2567 แจ้งเวียนแนวทางประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข จากนั้นหน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เขตสุขภาพพิจารณา และให้เขตสุขภาพตรวจสอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง รวมถึงพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สป.สธ.
 • ส.ค. - ก.ย. 2567 สป.สธ. พิจารณาและอนุมัติ และแจ้งผลให้เขตสุขภาพ
 • ต.ค. 2567 หน่วยบริการดำเนินการจัดทำคำสั่งลาออก เพื่อไปรับการจ้างต่อเนื่อง ในวันที่ 2 ต.ค. 2567 จากตำแหน่งเดิม และจ้างตำแหน่งนักสาธารณสุข รวมถึงปรับค่าจ้างในวันเดียวกัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS

ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

 • พ.ค. 2567 นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการมาใช้และแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ จากนั้นจัดทำร่างแนวทางประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข
 • มิ.ย. - ก.ค. 2567 แจ้งเวียนแนวทางประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข และให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนด ตลอดจนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เขตสุขภาพพิจารณา จากนั้นรให้เขตสุขภาพตรวจสอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง รวมถึงพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สป.สธ.
 • ส.ค. 2567 สป.สธ. พิจารณาและอนุมัติ รวมถึงแจ้งผลให้เขตสุขภาพ
 • ต.ค. 2567 หน่วยบริการดำเนินการจัดทำคำสั่งลาออกเพื่อไปรับการจ้างต่อเนื่องในวันที่ 2 ต.ค. 2567 จากตำแหน่งเดิมและจ้างตำแหน่งนักสาธารณสุข ตลอดจนปรับค่าจ้างในวันเดียวกัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS