ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ร่อนหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สธ. อนุมัติ ‘กำหนดตำแหน่ง’ หน่วยงานในสังกัด สป.สธ. จำนวน 496 ตำแหน่ง


นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และเลขานุการ อ.ก.พ.สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ 16 พ.ค. 2567 ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เพื่อแจ้งมติการประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 ที่ได้อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. จำนวน 469 ตำแหน่ง

สำหรับรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. ปรับลดระดับตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) จำนวน 32 ตำแหน่ง 2. เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน จำนวน 200 ตำแหน่ง 3. เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 125 ตำแหน่ง และ 4. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน จำนวน 112 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สป.สธ. กำหนด โดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติอนุมัติปรับปรุง 

อนึ่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : สธ 0208.02/ว 781 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – กองบริหารทรัพยากรบุคคล (moph.go.th)