ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สภาการพยาบาล” ออกประกาศฯ กำหนดเรื่องการแต่งกายของพยาบาลที่ “ไม่ตรงตามเพศกำเนิด” สามารถเลือกใส่ชุด “ตามเพศสภาพ” ได้ ระบุเพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน


รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ลงนามในประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2567 ซึ่งเผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดเจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เม.ย. 2567 จึงออกประกาศการแต่งกายของบุคลากรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ