ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. - บางจาก ลงนามความร่วมมือ “โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน” ยกระดับ “ปั๊มน้ำมันบางจาก” จุดบริการ One Stop Service ด้านสุขภาพ พร้อมหนุนเปิดคลินิกเอกชน ให้การดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐ “30 บาทรักษาทุกที่”


เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน” โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และ นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ

1

2

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการให้บริการสุขภาพกับประชาชน ทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร ผ่าน “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค” ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ทั้งนี้ ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพทางอ้อม เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาสรายได้ เป็นต้น รวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งการทำให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายได้นั้น นอกจากการดำเนินการในส่วนภาครัฐแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมสนับสนุนอย่างความร่วมมือโครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขฯ นี้

3

"วันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญระหว่าง สปสช. องค์กรที่มีบทบาทดูแลสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้กองทุนบัตรทองฯ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นฯ ที่ดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานไทยมายาวนาน เคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการสาธารณสุขเชิงรุกของประเทศ ผ่านรูปแบบบริการต่างๆ เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครบวงจรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป" นายกิตติกร กล่าว

4

ขณะที่ นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช. เป็นองค์กรของรัฐมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนบัตรทองฯ ด้วยรัฐบาลปัจจุบันที่มีนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ในการมุ่งยกระดับบริการสุขภาพให้กับประชาชน เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ สปสช. ได้ขับเคลื่อนเพิ่มเติมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติด้วย “หน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข” เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฯ ความร่วมมือกับ บริษัท บางจากฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. เป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข ร่วมให้บริการใน “สถานีบริการน้ำมันบางจาก” พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมให้บริการ อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล การตรวจคัดกรองสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองฯ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยจุดบริการที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย นับเป็นความร่วมมืออันดีอย่างยิ่งจากภาคเอกชนที่ร่วมเป็นพันธมิตร

5

ด้าน นายเสรี กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เองและผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลากหลาย สำหรับความร่วมมือกับ สปสช. ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการส่งต่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพี่น้องชาวไทย ช่วยยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในมิติใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นที่สถานีบริการน้ามันบางจาก

"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ นับเป็นความตั้งใจของบางจากฯ ที่ได้ร่วมมือกับ สปสช. ในการพัฒนาสถานีบริการให้เป็น One Stop Service ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ผ่านการยกระดับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานีบริการ โดยบางจากฯ จะร่วมร่วมมือจัดหาพื้นที่ แนะนำและอำนวยความสะดวก สถานีบริการที่จะเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขกับ สปสช. ทั้ง 7 ประเภท" นายเสรี กล่าว

7

นายเสรี กล่าวอีกว่า พร้อมกันนั้นยังจะร่วมศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telehealth ร่วมกับ สปสช. เพื่อขยายขอบเขตการสนับสนุนบริการด้านการแพทย์  รวมถึงศึกษาและพัฒนาการแพทย์รูปแบบใหม่นอกโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาและคาปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว