ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประวัติศาสตร์ต้องจารึก! ก.ยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิฯ พลิกบริบทสังคม ดันไทยผ่านสมรสเท่าเทียมชาติแรกในเอเชีย ยกระดับสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างครอบครัวได้อย่างเท่าเทียม


ที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 ซึ่งมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สมรสเท่าเทียม) ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ในชั้นวุฒิสภา เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ภายในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อร่วมกันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในวาระ 2-3

1

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง ส่งผลให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในทันที เสร็จสิ้นกระบวนการนิติบัญญัติ เตรียมการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้ร่วมเสนอร่างกฎหมายมาตั้งแต่แรก ได้มี เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจง รวมทั้ง นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และ ศุภณัฐ แก้วเล็ก นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ร่วมสนับสนุนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวสร้างประวัติศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่สำคัญใน 2 มิติ

ทั้งนี้ ได้แก่ 1. การแก้ไขถ้อยคำในกฎหมายให้เป็นกลางทางเพศ (Gender Neutral) เพื่อรับรองให้บุคคลทุกคน โดยไม่จำกัดปัจจัยทางเพศสภาพ สามารถก่อตั้งครอบครัวร่วมกันได้ และได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ในฐานะคู่สมรสอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

2. ปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำของการหมั้นและการสมรสจากเดิม 17 ปี เป็น 18 ปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของประเทศไทย นอกจากนั้นการผ่านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ยังส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) และเป็นที่สองในเอเชียที่รองรับสิทธิการก่อตั้งครอบครัวของบุคคลเพศเดียวกัน (Same sex Union) ต่อจากไต้หวันอีกด้วย

สำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สมรสเท่าเทียม) ที่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ประกอบไปด้วย 69 มาตรา ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำนวนทั้งสิ้น 74 มาตรา โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shorturl.asia/lYErS

3

2