ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาชมรม นวก.สธฯ ยื่นหนังสือ 'สมศักดิ์' หารือ 7 ข้อ เคลียร์ปมสิทธิ-สวัสดิการ ค่าตอบแทน พร้อมแนวทางจัดนักสาธารณสุขเข้าสู่ตำแหน่ง 


ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) พร้อมผู้แทนชมรมฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2567 เพื่อติดตามแนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุข และความชัดเจนในประเด็น สิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการเข้าสู่ตำแหน่ง

1

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว ระบุถึง 7 ประเด็น ในการขอหารือเพื่อสร้างความชัดเจน ประกอบด้วย 

1. การไม่ระบุตำแหน่งนักสาธารณสุขในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขค่าตอบแทนฉบับต่างๆ (ฉ.5 ฉ.10 ฉ11 ฉ.12) โดยกองกฎหมาย กองนโยบายและแผน กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสธ. มีแนวทางเกื้อกูลอย่างไร ที่ทำให้ได้รับค่าตอบแทนฉบับต่างๆ ตามอัตราเดิมในกลุ่มสหวิชาชีพ โดยที่ไม่ต้องเริ่มนับอายุงานใหม่ในตำแหน่งใหม่ 

2. แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ของผู้ที่กำลังรอเลื่อนระดับที่สูงขึ้น กองทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอย่างไร ที่ทำให้สามารถนับเกื้อกูลระยะเวลา/การนับอายุงาน จากระดับปฏิบัติการสู่ระดับชำนาญการ หรือการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้

3. แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ของผู้ที่กำลังจะโอนย้าย กรณีหน่วยงานปลายทางยังไม่มีเลขตำแหน่งนักสาธารณสุข กองทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางอย่างไร เพื่อให้สามารถโอนย้าย โดยใช้เลขตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขที่มีอยู่ปลายทาง ปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุขได้

4. แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และกรมควบคุมโรค สธ. โดยผู้ที่ปฏิบัติงานที่ติดเงื่อนไข ว.11/2562 กองทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มนี้ให้เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขอย่างไร

5. แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ของผู้ที่มีตำแหน่งทางบริหาร (ผอ.รพ.สต และ สสอ.) และผู้ทีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ กองทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มนี้ให้เข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุขอย่างไร

6. เงินประจำตำแหน่ง รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ พตส. ของนักสาธารณสุข ที่จากมติ อกพ.สธ. เมื่อ พ.ค. 2567 ที่มีการเสนอให้ กพ. มีการพิจารณา และประกาศในกฏกพ. ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง โดยมีชื่อนักสาธารณสุขในประกาศแนบท้าย ขอทราบความคืบหน้าว่า สธ. ได้ดำเนินการอย่างไร และอยู่ในขั้นตอนใดแล้วรวมถึงขอทราบความคืบหน้าของเงินเพิ่มพิเศษ พตส. ในตำแหน่งนักสาธารณสุขด้วย

และ 7. แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ของสายงานทั่วไป (เจ้าพนักงาน) ที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเมื่อต้นปี 2567 ขอทราบความคืบหน้าว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการอย่างไร และอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

ทั้งนี้ ในหนังสือระบุด้วยว่า เหตุผลการขอหารือก็เพื่อมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ และสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ จึงใคร่ขอให้ สธ. พิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรในสังกัด พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ในฐานะผู้ประสานงานทราบต่อไป

11

2

3