ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภา กทม. เห็นชอบ เช่าที่ดิน ‘วัดปากน้ำ’ เขตภาษีเจริญ สร้าง รพ.พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) ครอบคลุมการให้บริการสุขภาพ ปชช. 8 เขตใน กทม.


ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2567 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. เป็นผู้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2567 เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) และให้บริการประชาชนในเขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง 

1
 
ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณา นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก. เขตมีนบุรี นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง และนางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง ร่วมกันอภิปรายว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี ตรงกับทาง สภา กทม. ที่อยากให้ กทม. สร้างโรงพยาบาลให้ครบทั้ง 50 เขต ขอแสดงความยินดีกับเขตภาษีเจริญที่สามารถเช่าที่ดินของวัดปากน้ำได้ แต่วันนี้ที่ฝ่ายบริหารเสนอมารายละเอียดที่เสนอมายังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มีวงเงินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลทั้งหมด มีเพียงการเสนอของวงเงินเพื่อทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยมิได้ระบุวันเริ่มสัญญา หรือข้อกำหนดของสัญญา จึงขอเสนอว่าถ้าหากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ขอให้ทางฝ่ายบริหารเสนอของงบประมาณจากงบประมาณประจำปี 2568 ซึ่งจะเข้าสู่สภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ 
 
ด้าน พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. ชี้แจงว่า การเช่าที่ดินวัดปากน้ำสัญญา 30 ปีนั้น ได้ผ่านการเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้ว โดยในส่วนของเรื่องการออกแบบอาคารโรงพยาบาลจะใช้ต้นแบบจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในเดือน พ.ย. 2567 และหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการของบประมาณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 - 5 ปี ก็จะสามารถให้บริการประชาชนได้ 

2

พญ.เลิศลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีอาคารชั่วคราวชั้นเดียวให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) และดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่อยู่ ดังนั้นสำนักการแพทย์จึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการสร้างโรงพยาบาลทุกประการ จึงยื่นเรื่องเสนอญัตติขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) ในวันนี้

สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของวัดปากน้ำ จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 977 ตารางวา เพื่อเป็นเกียรติประวัติและน้อมอุทิศถวายกุศลแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง โดย กทม. จะดำเนินการเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 997.70 ตารางวา 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) เป็นเวลาไม่เกิน 30 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการเป็นโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลดังกล่าวครอบคลุมการให้บริการประชาชนในเขตภาษีเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตบางแค เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน รวมประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในพื้นที่ประมาณ 945,000 คน

อนึ่ง การเสนอขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดว่า ข้อ 33 หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปีขึ้นไปได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา กทม. ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติ กทม. ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภา กทม. ก่อน กทม.