ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

26 มิ.ย. นี้ สปสช. จัดประชุม “สรุปผลรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการฯ ในระบบบัตรทอง ประจำปี 2567” ต่อเนื่องปีที่ 21 “สมศักดิ์ รมว.สธ.” ร่วมประกาศเจตนารมณ์และรับมอบผลสรุป เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป พร้อมเปิดเวทีอภิปราย ถกเดินหน้า “30 บาทรักษาทุกที่ฯ”


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” โดยเป็นไปตามมาตรา 18(13) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งในปี 2567 เป็นการจัดรับฟังความเห็นฯ ปีที่ 21 โดยได้ดำเนินการตามแนวทางมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ภายใต้กำกับของอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ

สำหรับในปีนี้ สปสช. ได้มีการเปิดการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบบัตรทอง รวมถึงประชาชนทั่วไป มีช่องทางที่ร่วมให้ความเห็นได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงได้ทำการรวบรวมความเห็นจากภาคีเครือข่าย ตลอดจนดำเนินการบูรณาการงานรับฟังความเห็นร่วมกับงานประจำ นอกจากนี้ทาง สปสช.เขต ทั้ง 13 เขตพื้นที่ ยังมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านได้ทำการรวบรวมและนำสรุปมายัง สปสช. ส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นในปีนี้มี 8 ประเด็น ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 1.ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.มาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 6.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ และ 8.ประเด็นอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี “30 บาทรักษาทุกที่” ที่กำหนดเป็นประเด็นประจำปีเพิ่มเติม” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า กระบวนการต่อจากนี้ สปสช. จะจัด “การประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เพื่อร่วมระดมความเห็นอีกครั้ง นำไปสู่การกลั่นกรอง วิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อเสนอต่อ บอร์ด สปสช. พิจารณา และนำเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรับฟังความเห็นฯ พร้อมรับมอบผลสรุปรับฟังความเห็นฯ นี้

นอกจากนี้ในการประชุมฯ นี้ ยังมีการจัดเวทีอภิปราย “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” โดยมีผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอภิปราย อาทิ ผู้แทนโรงพยาบาล ผู้แทนโรงเรียนแพทย์ ผู้แทนหน่วยบริการนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง

“การประชุมฯ นี้ ช่วงของการอภิปรายยังมีการถ่ายทอดผ่าน FB Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเวลา 13:00-16:00 น. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตาม และนำเสนอความเห็นผ่านช่องทางนี้ได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

1