ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. ร่วมกับ HACC ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 19 ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมเปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “Growth Mindset for Better Healthcare Systemระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” และ “The Quality Futurist: 3P-Safety for Better Healthcare System” ในการประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 19 : “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.ค. 2567 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น

1

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า แนวคิดในการจัดประชุมครั้งนี้ สอดคล้องกับการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล

2

ทั้งนี้ แนวคิดในประเด็นดังกล่าว ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 19 ภายใต้หลักแนวคิดข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบแนวคิด ด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สร้างสรรค์จากจินตนาการหลากหลายเป็นความรู้แห่งคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคุณภาพบริการ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างสรรค์งานให้เกิดคุณค่า โดยจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์หัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรมกว่า 859 ท่าน และมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในรูปแบบจัดแสดงนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 158 เรื่อง และในรูปแบบ oral presentation จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งจะเป็นการจุดประกาย และเติมพลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

1