ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สบส. จัดเวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.อสม. 4 ภาค ในวันที่ 9 - 10 ก.ค. โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทน สสอ. และประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาร่างกฎหมาย อสม. เกิดการพัฒนาศัยกภาพ และสิทธิประโยชน์ของ อสม. อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน


นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จึงได้มอบหมายให้ สบส.ดำเนินการตราร่าง พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม. ให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ซึ่งความคิดเห็นของ อสม. ทุกท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการจัดทำร่างกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน หนุนเสริมนโยบายภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดังนั้น สบส. จึงจัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. .... ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2567 ผ่านเว็บไซต์ของ สบส. และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ และสิทธิประโยชน์ที่ อสม.ทุกคนจะได้รับจากการตราพระราชบัญญัติฯ แก่พี่น้อง อสม. ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ สบส. จึงเดินสายจัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.อสม. ฯ ในพื้นที่ 4 ภาค ดังนี้ 1. วันที่ 9 ก.ค. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 2. วันที่ 9 ก.ค. ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

1

2

3. วันที่ 9 ก.ค. โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา และ 4. วันที่ 10 ก.ค. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน มาร่วมแสดงความคิดเห็น

“ร่าง พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. ...... จัดทำขึ้นด้วยภาครัฐมุ่งหวังให้พี่น้อง อสม.ที่มีอยู่เดิม และคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ได้รับการพัฒนา ยกระดับทักษะ ขีดความสามารถ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบทบาท อสม. เพื่อทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพประชาชน และจัดการสุขภาพในชุมชนได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่ง อสม. เดิม สบส. จึงขอเชิญชวนให้พี่น้อง อสม. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทุกคน มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. ระบบสาธารณสุข และประชาชนทุกคน” นายแพทย์สามารถฯ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าว

1

1