ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ขอสำรวจความต้องการเข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธาณสุข’ ของ ‘พนักงานราชการ’ ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ - ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ขีดเส้นส่งข้อมูลกลับภายใน 19 ก.ค. นี้


นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง “ขอสำรวจความต้องการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขของพนักงานราชการ” ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2567

สาระสำคัญในหนังสือระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ประเภทวิชาการสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข และสายงานฟิสิกส์การแพทย์ ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566 เป็นต้นไปนั้น

สป.สธ. ได้ทำความตกลงกับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กรณีให้พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข และเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ โดยให้สิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับเดิม และจัดทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเดิมและยกเว้นหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ สป.สธ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอให้เขตสุขภาพแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ให้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

2. สำรวจความต้องการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข เฉพาะพนักงานราชการ ที่มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารสุขชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งข้อมูลให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 19 ก.ค. 2567 เพื่อรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการพิจารณาต่อไป

2