ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เครือข่ายนักสาธารณสุข” ยื่นหนังสือขอหารือ “นายกฯ” แก้ปมจัดคนเข้าสู่ตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” รวมถึง สิทธิ - ความก้าวหน้า 8 ประเด็น ทั้งสังกัด “สธ. - อปท.”


วันที่ 10 ก.ค. 2567 ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องการเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข ถึง นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 

1

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 ที่มีมติให้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะ และต่อมาสำนักงาน ก.พ. มีมติกำหนดให้นักสาธารณสุข อยู่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ ตลอดจนการกำหนดให้นักสาธารณสุขถูกจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ ลำดับที่ 25 เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สธ.  

รวมถึงตามมติ อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 มีมติเห็นชอบสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ. ซึ่งรวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในโครงสร้างด้วย 

อีกทั้งมีการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข ตามมติ อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติ 1,459 ราย และต่อมาที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติอีก 3,136 ราย ทว่า ยังมีข้อจำกัดทำให้กระทบสิทธิผู้มีคุณสมบัติครบจำนวนมาก 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ก็มีการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข และจัดกลุ่มตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่รหัส 3617 แล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุขแต่อย่างใด 

เครือข่ายนักสาธารณสุข ประกอบด้วย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ฯลฯ จึงขอหารือประเด็นปัญหาในการเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข และขอยื่นข้อเสนอ 8 ประเด็น  ดังนี้ ประเด็นปัญหาที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ในสังกัด อปท. ยังไม่มีการจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุข 

ข้อเสนอที่ 1.1 ขอให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานนักวิชาการสาธารณสุขที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข และมีการจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุขในโครงสร้างของ รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข (หรือชื่ออื่น) โรงพยาบาล และกองสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

ข้อเสนอที่ 1.2 : ขอให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้ครอบคลุมสายงานนักวิชาการสุขาภิบาล และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุขได้ 

ประเด็นปัญหาที่ 2 ตำแหน่งนักสาธารณสุขยังไม่ถูกระบุในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขค่าตอบแทนฉบับต่างๆ (ฉ.5 ฉ.10 ฉ.11 และฉ.12) ทำให้กระทบสิทธิ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด สธ. บางจังหวัดมีการระงับค่าตอบแทนฉบับต่างๆ หรือลดระดับจากอัตราเดิม ให้การนับอายุงานใหม่ในตำแหน่งใหม่ 

ข้อเสนอที่ 2.1 ขอให้มีการประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขค่าตอบแทน ฉบับต่างๆ ที่ระบุสายงานนักสาธารณสุขในประกาศ รวมทั้งประกาศแนบท้ายการเกื้อกูการนับอายุราชการ จากสายงานนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข 

ข้อเสนอที่ 2.2 เนื่องจากตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นสายงานใหม่ที่ถือเป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีมาตรฐานตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 แล้ว จึงควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขโดยเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขค่าตอบแทนฉบับจ่างๆ ให้สูงกว่าค่าตอบแทนของนักวิชาการสาธารณสุข อย่างน้อยให้เทียบเท่าวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นปัญหาที่ 3 นักสาธารณสุขระดับชำนาญการ ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เหมื่อนวิชาชีพอื่นๆ 

ข้อเสนอที่ 3.1 ขอให้ประกาศในกฎ ก.พ. และ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งโดยเพิ่มชื่อสาธารณสุขในประกาศแนบท้าย

ข้อเสนอที่ 3.2 ขอให้ออกระเบียบ ก.พ. และระเบียบกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่าด้วยเงิน พ.ต.ส. โดยเพิ่มชื่อนักสาธารณสุข ในประกาศแนบท้าย

ประเด็นปัญหาที่ 4 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และกรมควบคุมโรค ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข เนื่องจากติดเงื่อนไข สายงานทางการแพทย์ และบริการทางการแพทย์ จากหนังสือ ก.พ. ที่ นร.1008/ว 11 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์บุคลากรใน รพ.สต. และกรมควบคุมโรค และไม่สอดคล้องกับมติ อ.ก.พ.สธ. ที่กำหนดให้มีนักสาธารณสุขในโครงสร้างอัตรากำลังการบริหารงานส่วนภูมิภาค ซึ่งรวม รพ.สต. ด้วย 

ข้อเสนอที่ 4.1 ขอให้ถอดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. และกรมควบคุมโรคที่ติดเงื่อนไข ว.11/2562 ออกจากบัญชีสายงานทางการแพทย์ และบริการทางการแพทย์ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข 

ข้อเสนอที่ 4.2 การพิจารณาสายงานในบัญชีสายงานทางการแพทย์ และบริการทางการแพทย์ ควรคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม การยกย่องให้เกียรติสหวิชาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าของแต่ละวิชาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำใน สธ. 

ประเด็นปัญหาที่ 5 นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีตำแหน่งทางบริหาร (ผู้อำนวยการ รพ.สต. และสาธาณสุขอำเภอ หรือ สสอ.) และตำแหน่งทางชำนาญการพิเศษ ยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ 

ข้อเสนอที่ 5.1 ขอให้ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในสามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต. และสสอ. รวมถึงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โดยที่ยังคงดำรงตำแหน่งทางบริหารอยู่ 

ข้อเสนอที่ 5.2 ขอให้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/นักสาธารณสุข ถูกระบุในตำแหน่งผู้บริหาร และหัวหน้างาน โครงสร้างอัตรากำลังส่วนภูมิภาค สป.สธ. และโครงสร้าง กรม กองต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุม สายงานนักสาธารณสุขที่เป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีมาตรฐานตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขฯ ที่มีองค์ความรู้ ทั้งทางด้านบริหาร บริการและวิชาการ ครบถ้วนแล้ว 

ประเด็นปัญหาที่ 6 นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการที่รอประเมินระดับชำนาญการ หากมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข จะเริ่มนับอายุงานระดับปฏิบัติการเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขฯ ทำให้กระทบสิทธิในการเลื่อนระดับ จนมีการชะลอ หรือยกเลิก การเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข 

ข้อเสนอที่ 6.1 ขอให้มีการประกาศหลักเกณฑ์การเกื้อกูลการนับอายุราชการ จากสายงานนักวิชาการสาธารณสุข ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข ให้สามารถเกื้อกูลการนับอายุราชการจากระดับชำนาญการและระดับที่สูงขึ้นได้ 

ประเด็นปัญหาที่ 7 นักสาธารณสุข ไม่สามารถโอนย้าย หรือถ่ายโอนได้ หากตำแหน่งปลายทาง ยังไม่กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข ทำให้กระทบต่อขวัญกำลังใจของบุคลากรที่ต้องการโอนย้าย หรือถ่ายโอน  

ข้อเสนอที่ 7.1 ขอให้มีการประกาศ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รองรับตำแหน่งนักสาธารณสุข ของผู้ที่กำลังจะโอนย้าย หรือถ่ายโอน กรณีหน่วยงานปลายทางยังไม่มีเลขตำแหน่งนักสาธารณสุข เช่น การใช้เลขตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขหรือตำแหน่งว่างที่มีอยู่ปลายทางปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข หรือการเปิดกรอบตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ 

ประเด็นปัญหาที่ 8 สายงานทั่วไป (เจ้าพนักงาน หรือ จพ.) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข 

ข้อเสนอที่ 8.1 ขอให้มีการประกาศ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รองรับการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขของสายงานทั่วไป ที่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขฯ 

ทั้งนี้ จึงใคร่ขอให้พิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการ อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรในสังกัด สธ. และสังกัด มท. พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ในฐานะผู้ประสานงานทราบต่อไป  

11

2

3

4