ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้สมัคร "กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน" สัดส่วนผู้แทนองค์เอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค ยื่นหนังสือร้อง "นพ.ชลน่าน" คัดค้านผลการเลือก หลังเชื่อว่าคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกอาจไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ


นายยั่งยืน เตียตระกูล สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) ได้มีการส่งหนังสือร้องเรียนถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อคัดค้านผลการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนในสัดส่วนผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ

หนังสือร้องเรียนดังกล่าวระบุว่า คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ รวมถึงมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ โดยไม่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยังเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย

นายยั่งยืน กล่าวว่า ภายหลังพบว่าประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าที่ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2567 และต่อมาผู้ที่ได้รับเลือกนั้นมีตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษา” ขององค์กรหนึ่ง ขณะที่ มาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ต้องเป็น “ผู้แทน” ขององค์กร

ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ เพราะผู้ที่ได้รับการเลือกนั้น อยู่ในฐานะ “ที่ปรึกษา” จึงไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าบุคคลผู้ได้รับการเลือกดังกล่าวนั้นไม่ใช่บุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น กรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ได้รับการเลือกดังกล่าวได้รับการเลือกมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย

“ผมจะติดตามเรื่องการร้องเรียนต่อ รมว.สาธารณสุข ในฐานะรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด เรื่องนี้มีความไม่ชอบธรรมในขั้นตอนกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพอันทรงเกียรติในการควบคุมกำกับมาตรฐานของบุคคลด้านการสาธารณสุขอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นการได้มาซึ่งคณะกรรมการของสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายด้วย” นายยั่งยืน กล่าว