ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช. รับทราบ สปสช. เชื่อมข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขสิทธิบัตรทอง ผ่านระบบ Financial Data Hub เริ่ม 1 เม.ย. 67 ย้ำเป็นช่องทางใช้เชื่อมข้อมูลการให้บริการเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ระบบเดียว สำหรับ รพ. สังกัด สธ.


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 ได้รับทราบ “การเชื่อมต่อข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผ่านระบบ Financial Data Hub ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)”

1

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่ไปตามการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สปสช. กับ สธ. เพื่อเชื่อมต่อระบบการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการของ สปสช. เข้ากับ Financial Data Hub ของ สธ. โดยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป การส่งข้อมูลการให้บริการในระบบบัตรทองของ รพ. สังกัด สธ. เพื่อเบิกจ่ายกับ สปสช. จากเดิมที่ รพ. สังกัด สธ. สามารถเลือกส่งข้อมูลตรงให้กับ สปสช. หรือส่งผ่านระบบ Financial Data Hub ของ สธ. ในการส่งต่อข้อมูลมายัง สปสช. นั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยกำหนดให้ รพ. สังกัด สธ. ต้องส่งเชื่อมข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ Financial Data Hub ของ สธ. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ดีหากมี รพ. ที่ได้ส่งข้อมูลบริการมาเบิกจ่ายกับ สปสช. โดยตรงควบคู่กับระบบ Financial Data Hub ของ สธ. ระบบจะพิจารณาจ่ายเงินข้อมูลใน Financial Data Hub เท่านั้น

1“การเชื่อมต่อข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการฯ กับระบบ Financial Data Hub ของ สธ. ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบบัตรทองของ รพ.สังกัด สธ. มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยทาง สปสช. จะได้รับข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา ส่งผลให้ รพ.สังกัด สธ. ได้รับค่าบริการที่รวดเร็ว โดยการเชื่อมต่อนี้เป็นการรองรับนโยบายยกระดับบัตรทอง รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ประธานบอร์ด สปสช. กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บอร์ด สปสช. เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" โดย สปสช. ได้จัดทำข้อมูลดำเนินการรูปแบบบริการงบประมาณการจ่ายชดเชยค่าบริการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน บูรณาการระบบข้อมูลและมีชุดข้อมูลมาตรฐาน standard data set ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับทุกระบบได้คล่องตัว และหน่วยบริการเชื่อมต่อข้อมูลด้านบริการและการเบิกจ่ายค่าชดเชยรวดเร็วถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ NHSO Platform ขณะที่ระเบียบ สธ. ว่าด้วยระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณสุขของ สธ. โดยหน่วยงานในสังกัดมีการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

2

จากการดำเนินการข้างต้นนี้ ที่ผ่านมาจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สปสช. และ สธ. และนำมาสู่การเชื่อมระบบ Financial Data Hub ในการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบบัตรทอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ โดยจากนี้จะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเบิกจ่ายค่าบริการ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการดำเนินการร่วมกัน