ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ประกันสังคม’ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 6 ตำแหน่ง ด้านการ ‘บัญชี-ตรวจสอบภายใน-การเงิน-การคลัง-กฎหมาย-อื่นๆ’


เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม มีตำแหน่งที่สรรหา จำนวน 6 คน ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านละ 1 คน คือ ด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การคลัง กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุน  

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครและลักษณะต้องห้าม คือ จะต้องมีสัญชาติไทย ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

รวมถึงไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม” และ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ สปส. อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร. 0 2956 2761 – 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง สปส. กองบริหารการเงินและการบัญชี เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โดย สปส. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อใช้ยืนยันการสมัครทางไปรษณีย์กับ สปส.