ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.รามาฯ – กทม. ลงนามข้อตกลงร่วมส่งต่อองค์ความรู้ ต่อยอดการบริการวิชาการสาธารณสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริบาลผู้สูงอายุ" ปั้นอาชีพผู้ดูแล Caregiver-Caretaker รองรับสังคมสูงวัย


เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กทม. โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงองค์กรต่างๆ ใน กทม.

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับสุขภาพชุมชนและการให้บริการสาธารณสุขของประชาชนใน กทม. ตั้งแต่การดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ไปจนถึงการดูแลในโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ซึ่งตรงกับเป้าหมายการยกระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร กทม. ในด้านสร้างสรรค์ดีและสุขภาพดี

1

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ active aging การขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง การเพิ่มจำนวน excellence center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง การยกระดับศูนย์บริการ เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร การส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ การรักษาและทรงตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อด้วยการบูรณาการข้อมูล และพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย

ทั้งนี้ กทม. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการร่วมกันในการจัดรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง การให้คำปรึกษา การส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด กทม. การจัดการองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็น รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 420 ชั่วโมง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดของประเทศไทย

2

พร้อมกันนี้ยังจะมีการผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ในด้านปัญหาการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่พบบ่อย และผลิตนวัตกรรมหุ่นจำลองเพื่อเป็นสื่อการสอนในการดูแลรักษาผู้ป่วยแผลกดทับ โดยประชาชนที่ได้รับการอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการรับรองอาชีพหรือวิชาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพและยกระดับการบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ถือเป็นแนวหน้าในเรื่องของนวัตกรรม ทาง กทม. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีสิ่งใดที่สามารถร่วมมือได้ ซึ่งปัญหาหลักที่พบใน กทม. คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำ โดยหัวใจในการลดความเหลื่อมล้ำคือการศึกษา และการให้บริการทางสุขภาพ ซึ่งโครงการความร่วมมือในวันนี้เป็นการนำทั้ง 2 เรื่องมารวมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว

3

"กทม. มีโรงเรียนฝึกอาชีพหลายแห่ง แต่ที่ผ่านมาเราสอนแต่ทำผม ทำขนมเค้ก ตัดเสื้อผ้า แต่ยังไม่มีการฝึกอาชีพผู้ดูแล (Caregiver/Caretaker) ให้เป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะมี demand (อุปสงค์) จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยสร้างอาชีพด้านผู้ดูแล และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

อนึ่ง การลงนามในครั้งนี้มี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วย ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ น.ส.ผุสดี พรหมายน รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ