ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามาฯ หนุนบำนาญประชาชน ชี้อย่างน้อยรัฐต้องพิจารณาให้จริงจัง เหตุประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย หากไม่วางแผนจัดการอาจเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแล แนะรัฐบาลบริหารงบเพื่อประโยชน์ของประชาชน 


ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยกับ “The Coverage” ถึงประเด็นบำนาญประชาชน หรือบำนาญผู้สูงอายุ โดยระบุว่า ในหลักการเรื่องของบำนาญประชาชน หรือบำนาญสำหรับผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญของประชาชน ที่สมควรจะได้รับเป็นสวัสดิการจากรัฐ และขณะนี้สำหรับประเทศไทยก็ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีระบบบำนาญเดียวที่มีประสิทธิภาพ คือบำนาญสำหรับข้าราชการเท่านั้น แต่ในสถานการณ์จริงที่ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว และจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากรัฐไม่วางแผน หรือจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมให้ ก็จะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล ดังนั้น บำนาญประชาชนจะเป็นทางออกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 

"ส่วนในเรื่องของงบประมาณ ผมเชื่อว่าหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้เหมาะสม และวางแผนการใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว บำนาญประชาชนก็น่าจะจัดการได้ หรือตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น งบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ หรือพัฒนาการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ประเทศมีรายได้มากขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เงินก็น่าจะเพียงพอที่จะจัดสรรเป็นบำนาญให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมได้" ศ.นพ.ไพบูลย์ กล่าว 

ศ.นพ.ไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า บำนาญประชาชนจะเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสและช่องทางในชีวิตมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจฐานรากในทั่วประเทศมีการขับเคลื่อน แต่ตัวเลขที่เหมาะสมจะเป็นเดือนละเท่าใดนั้น คงตอบได้ยากแต่ก็ต้องพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงต้องพิจารณาทบทวนเพื่อปรับเพิ่มตามสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ด้วย