ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. และอีก 7 องค์กรตระกูล ส. จับมือลงนามเอ็มโอยูร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการบูรณาการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  เรื่อง การบูรณาการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และองค์กรตระกูล ส. อีก 7 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 250 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับ  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 มาตรา17(19) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักการกระจายอำนาจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรับประกันความต่อเนื่องของการจัดบริการด้านสุขภาพให้บริการประชาชน และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

1

ด้วยเหตุนี้ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรตระกูล ส. ทั้ง 8 องค์กร จึงได้ร่วมกันลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและบูรณาการถ่ายโอนภารกิจของ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ตลอดจนพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของ สรพ. จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนดูแลควบคุมเรื่องคุณภาพ สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน

“สรพ. เรามีมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นเครื่องมือให้ สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนางานคุณภาพ รวมทั้งมีเครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) อื่นๆ อีกมากมาย ให้เลือกใช้ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการ และเราพร้อมจะร่วมมือกับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขปฐมภูมิ ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติในอนาคต”พญ.ปิยวรรณ กล่าว

4

ขณะที่องค์กรอื่นๆ จะสนับสนุนการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจที่เป็นจุดเด่นของตน โดยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ คน เงิน สิ่งของ และอื่น ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะสนับสนุนด้านงบประมาณในหลากหลายรูปแบบอย่างเต็มที่ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะสนับสนุนการนำนโยบายแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ ขณะที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา สอน. และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน และสถาบันพระบรมราชชนก จะสนับสนุนการผลิตและการต่อยอดบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับการดำเนินงานของ สอน. และ รพ.สต. ที่ถูกถ่ายโอน