ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ปธ.ชมรม ผอ.รพ.สต.ฯ ” เสนอ สธ. ให้ “พยาบาลวิชาชีพ-นวก.สธ.” ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ศึกษาต่อสาขา “เวชศาสตร์ครอบครัว” สนับสนุนงานปฐมภูมิทั้งสังกัด สธ.-อบจ. ให้มั่นคงยังยืน พร้อมเสนอ สวรส. ถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิหลังการถ่ายโอน หลังยังติดเรื่องบประมาณ 


นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เปิดเผยในงานสัมมนา “สู่สุขภาวะครบส่วนถ้วนหน้า ด้วยหมุดหมายสุขภาพปฐมภูมิ” เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ตอนหนึ่งว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่โครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิจำนวน 3 หมื่นอัตรา ภายในระยะเวลา 10 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะจัดสรรให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักสาธารณสุข อายุ 30-40 ปี ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยอาจจะเป็นหลักสูตรประมาณ 4-5 ปี

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิทั้งหน่วยบริการในสังกัด สธ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนได้ เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน และมีพื้นฐานในงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใน รพ.สต. อยู่แล้ว 

นอกจากนี้ ยังอยากจะเสนอให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พิจารณาว่าสามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ทาง ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.ฯ สมาคมหมออนามัย สมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข และสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ได้หรือไม่ 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไป เพราะปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่ต้องการเห็นความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ แต่ยังมีข้อติดขัดเรื่องงบประมาณ จากการที่สำนักงบประมาณยังไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อบจ. ในการพัฒนาได้ 

“ทาง ชมรมฯ ได้พูดคุยกับสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงมีแนวคิดที่จะเสนอต่อสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทยในการจัดแผนดังกล่าว โดยในการทำแผนนั้นจะเริ่มจากแผนย่อยจาก อบจ. ที่รับถ่ายโอนไปแล้ว 49 แห่งในปีแรก และ 13 แห่งในปีที่ผ่านมา จากนั้นจะทำเป็นแผนระดับจังหวัดต่อไปยังระดับประเทศ” ประธานผู้อำนวยการ รพ.สต.ฯ กล่าว

อนึ่ง งานสัมมนา “สู่สุขภาวะครบส่วนถ้วนหน้า ด้วยหมุดหมายสุขภาพปฐมภูมิ” จัดขึ้นโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย และชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. (ประเทศไทย) โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข และ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ร่วมกล่าวปาฐถานำในช่วงเปิดงาน