ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ร่อนหนังสือถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด’ แจ้ง มติ อ.ก.พ.สธ. เห็นชอบกำหนด ‘เจ้าพนักงานสาธารณสุข’ ในโครงสร้าง รพ.สต. ตำแหน่ง ‘ผอ.รพ.สต.’ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งใน รพ.สต.


นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การกำหนดสายงานในโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ” ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งการกำหนดสายงานในโครงการสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพิ่มเติม

1

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ในการประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดสายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.) ในโครงสร้าง รพ.สต. หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. หรือ สอน. เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งใน รพ.สต. หรือ สอน. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แจ้งมติเห็นชอบยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเฉพาะกรณี และให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งใน รพ.สต. หรือ สอน. เป็นการเฉพาะ 

2

รวมถึง สป.สธ. ได้แจ้งโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ. เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดกำลังคนของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. หรือ สอน. เป็นระยะเวลา 5 ปี (2565 - 2569) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ที่ : โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.pdf (moph.go.th)