ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. ขับเคลื่อนการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย (3P Safety)” กับการขยายนวัตกรรม “เตือนก่อนปลอดภัยกว่า Rapid Response Alert3”


ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เข้าร่วมการ “ประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย (3P Safety)” กับการขยายนวัตกรรม “เตือนก่อนปลอดภัยกว่า Rapid Response Alert3” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมในครั้งนี้ สวทช. ร่วมกับ สรพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดขึ้นภายใต้โครงการขยายและถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่โรงพยาบาลเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่น BCG เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลต่อยอดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลที่สนใจและยกระดับการขยายผลนวัตกรรมในระดับเครือข่ายให้มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในวงกว้างและเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลสุขภาพทั้งระบบ

1

ดร.บรรจง ร่วมสื่อสาร “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมกับงานคุณภาพในโรงพยาบาล” การขับเคลื่อนก้าวย่างความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกันกับ สวทช. ในการช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ปลอดภัยของกระบวนการรักษา และการพัฒนานวัตกรรมกับงานคุณภาพในโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงและบูรณาการอยู่ในมาตรฐาน HA ที่เขียนไว้ถึงการออกแบบการปรับปรุงระบบบริการ ให้ตรงกับความต้องการคาดหวังของผู้ป่วย ผู้รับผลงาน

นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาธิเช่น ศูนย์ปันสุข ร่วมกับเครือข่ายดูแลต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยใกล้บ้านใกล้ใจ และผลงาน Blood Transfusion Safety เป็นต้น

ในการประชุมยังมีประเด็นเนื้อหาสำคัญ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ให้ทิศทางนโยบายการสนับสนุนงานบุคลากรสาธารณสุข แนวทางการติดตามประเมินผลเพื่อการรายงานความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือแพทย์

2

รวมไปถึงเส้นทางการเติบโตของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และแนวทางการป้องกัน การดูแลผู้ป่วยทรุดลงในโรงพยาบาล และระบบ Rapid Response System รวมถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเพื่อการขยายผลในเรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ด้วย Digital Transformation นวัตกรรมตรวจจับฉับไวด้วย Automatic alert blood loss , การขับเคลื่อนระบบ Rapid Response System และการนำระบบเตือนก่อนปลอดภัยกว่า Rapid Response Alert3

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธีรยศถ์ ทองศรี ผู้แทนจากสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา มาให้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12 ร่วมกันทั้งเขต เพื่อคุณภาพที่ดีของระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยทั้งระบบ