ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. เชิญชวนโรงพยาบาลเร่งลงทะเบียนร่วมงาน HA National Forum ครั้งที่ 24 ก่อนครบกำหนดวันสุดท้าย 31 ม.ค. 2567 นี้ เผยแนวคิดหลักปีนี้เน้นเรื่อง Growth Mindset for Better Healthcare System ชวนบุคลากรสาธารณสุขออกจาก Comfort Zone พัฒนาตัวเองไปสู่การมี Growth Mindset เพื่อร่วมผลักดันระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าและดีกว่าเดิม


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดเวลาลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 แล้ว เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการอัพเดทและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและการรับรองคุณภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย สรพ. จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้รีบสมัครเข้าร่วมงาน ก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนวันสุดท้าย 31 ม.ค. 2567 นี้

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 นี้ ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Growth Mindset เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่งมอบคุณค่าของระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชน

พญ.ปิยวรรณ ขยายความว่า Mindset เป็น 2 ประเภท คือ Fixed Mindset และ Growth Mindset ในส่วนของ Growth Mindset เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต มองว่าความฉลาดและพรสวรรค์เป็นคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาได้ ความล้มเหลวเป็นสิ่งชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นความคิดแบบนี้จึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข รวมถึงมองทุกอย่างเป็นโอกาส 

ในขณะที่ Fixed Mindset เป็นกรอบความคิดแบบตายตัว พรสวรรค์และความฉลาดเป็นสิ่งติดมาพร้อมกับการเกิดมาตามธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาอีก และไม่สามารถพัฒนาได้ ทำให้นำไปสู่การคิดเชิงลบ มักจะหลีกเลี่ยงงานที่ท้าทายเพราะเกรงความล้มเหลว ไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและไม่เชื่อว่าจะทำได้
 
“งาน HA National Forum ปีนี้ เราจะชวนบุคลากรสาธารณสุขมาเรียนรู้พื้นที่ของการเติบโตไปการเป็นคนที่มี Growth Mindset ด้วยกัน เริ่มจากสำรวจตัวเองว่าเรากำลังอยู่ใน Comfort Zone หรือไม่ หากเราชอบอยู่กับงานที่ควบคุมได้ ไม่ต้องปรับเปลี่ยน ทำงานแบบรูทีน กลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ หากเราต้องการที่จะมี Growth Mindset เราต้องรีบออกจากโซนนี้ให้เร็วที่สุด ก้าวไปสู่ Fear Zone ซึ่งบททดสอบแรกของ Growth Mindset สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง ก้าวข้ามความกลัวการเปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ถ้ากล้าที่จะลงมือทำแสดงว่าเรากำลังเติบโตทางกรอบแนวคิด” พญ.ปิยวรรณ กล่าว

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า เมื่อเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ แสดงว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Zone คือพื้นที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าจะต้องเจอปัญหาและความล้มเหลว อย่างไรก็ดีความผิดหวังและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ให้มองเป็นเรื่องสนุก สนุกกับงาน สนุกไปกับการแก้ปัญหา สนุกเกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จ และสนุกกับการพัฒนาตัวเอง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาตัวเองอย่างสุดขีด สุดท้ายจะกลายเป็น New Comfort Zone อันต่อไปนั่นเอง 

“หากทุกคนมี Growth Mindset เราพร้อมที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่ง สรพ. พร้อมเป็นองค์กรกลางในการเปิดพื้นที่เวทีสร้างความเติบโตทางความคิด เปิดรับความเห็นต่าง รับฟังความคิดก้าวหน้าสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและการรับรองคุณภาพ เสริมสร้างกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ผ่านการประชุมวิชาการประจำปี HA forum ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล เราจะเติบโตไปด้วยกันเพื่อประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดีและสังคมสุขภาวะ”พญ.ปิยวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และ www.forumhai.com