ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สธ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ สรพ. ย้ำมาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สรพ. อย่างเต็มที่


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เข้ามอบนโยบายและทิศทางขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และตรวจเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมี ศาสตราจารย์ประสิทธิ  วัฒนาภา ประธานกรรมการสถาบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันและ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน เจ้าหน้าที่สถาบันให้การต้อนรับ

4

พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจและผลงานที่ผ่านมาของ สรพ. ขณะเดียวกัน ยังได้กล่าวมอบนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ สรพ. ในวันที่ 17 พ.ย. 2566 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จ. นนทบุรี 

นายสันติ  กล่าวว่า ตนมีโอกาสร่วมงานกับ สรพ. ครั้งแรก ในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงได้มีโอกาสสื่อสารเจตนาและความตั้งใจที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรและประชาชนในระยะที่ 2 

4

ขณะเดียวกัน จากการรับชมการนำเสนอบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินการต่างๆ ของ สรพ. ก็ยิ่งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ สรพ. ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งตนในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้กำกับดูแล สรพ. จึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สรพ. ในภารกิจที่สำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

4
 
นายสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าถึงบริการของประชาชนมีความหลากหลาย ทั้งระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับบริการ และแม้ สรพ. จะมีบุคลากรไม่มาก แต่เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีผู้นำและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ 

4

"ผมเชื่อมั่นว่า มาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล ภาระงาน และความคาดหวังของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับบริการ  และเป็นหลักประกันให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน" นายสันติ กล่าว

4